ΣΠΟΥΔΑ
ΣΤΙΚΗ
ΜΕΡΙΜΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Από την ίδρυσή της, η Σχολή Βακαλό έχει μια ορισμένη παιδαγωγική φιλοσοφία, η οποία εστιάζει στην ατομικότητα του σπουδαστή και την άμεση διαπροσωπική σχέση του με τους διδάσκοντες, τους υπεύθυνους του προγράμματος και τη Διεύθυνση. Η φιλοσοφία αυτή υλοποιείται με άμεσο, φυσικό τρόπο στην καθημερινή εκπαιδευτική ζωή της Σχολής, συγχρόνως όμως παίρνει και τη μορφή οργανωμένων, θεσμικών διαδικασιών.


INDUCTION ΣΤΗ
ΣΧΟΛΗ

Κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, οι πρωτοετείς σπουδαστές παρακολουθούν το Πρόγραμμα Εισαγωγής (Induction) στο Κολλέγιο και τη λειτουργία του, το οποίο διαρκεί δύο μέρες. Οι σπουδαστές χωρίζονται σε ολιγάριθμες ομάδες, και αρμόδια μέλη του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού αναλαμβάνουν την ξενάγησή τους στους εκπαιδευτικούς και άλλους χώρους του Κολλεγίου, την παρουσίαση της δομής και λειτουργίας του προγράμματος σπουδών, και την επίλυση οποιονδήποτε αποριών ή αρχικών προβλημάτων των σπουδαστών.


INDUCTION
ΣΤΗ
ΒΙΒΛΙΟ-
ΘΗΚΗ

Μέσα στο πρώτο δίμηνο του ακαδημαϊκού έτους, οι πρωτοετείς σπουδαστές παρακολουθούν το Πρόγραμμα Εισαγωγής (Induction) στη Βιβλιοθήκη, το οποίο, εκτός από την ξενάγηση στο χώρο και την παρουσίαση του κανονισμού και του τρόπου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, περιλαμβάνει εισαγωγικά μαθήματα στη βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα. Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι ένας μέσος απόφοιτος Λυκείου δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με τη χρήση μιας βιβλιοθήκης και την ερευνητική διαδικασία.


ONLINE
ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Πιστή στην ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της και στην αρχή της ζωντανής μαθησιακής διαδικασίας, η Σχολή Βακαλό αποφεύγει να ενσωματώσει στη λειτουργία της τεχνικές και διαδικασίες που εξυπηρετούν μια “εξ αποστάσεως” εκπαίδευση. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει άρνηση της τεχνολογίας εκεί όπου μπορεί να διαδραματίσει πραγματικά θετικό ρόλο και να διευκολύνει την άμεση, προσωπική επαφή διδασκόντων και διδασκομένων.
Οι σπουδαστές, με την εισαγωγή τους στη Σχολή, εγγράφονται στην διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα “Edu4Schools”, η οποία δίνει τη δυνατότητα της εύκολης και γρήγορης παροχής εκπαιδευτικού υλικού, της έγκαιρης ενημέρωσης για έκτακτες δραστηριότητες, ανακοινώσεις, κ.ά., ενώ συγχρόνως παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον επικοινωνίας σπουδαστών και καθηγητών εκτός του τυπικού ωραρίου διδασκαλίας.
H πλατφόρμα περιλαμβάνει επιμέρους σελίδες για κάθε μάθημα του προγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται βασικές πληροφορίες (αντικείμενο, σκοπός, πρόγραμμα, ημερομηνίες παραδόσεων), παρέχεται υλικό απαραίτητο σε εργασίες και αναρτώνται ανακοινώσεις των καθηγητών. Επίσης, σε ειδική σελίδα οι σπουδαστές μπορούν να βρουν σε ψηφιακή μορφή τους κανονισμούς της Σχολής, ταξινομημένους καταλόγους των βιβλίων της Βιβλιοθήκης, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες.