ΠΑΝΕΠΙ
ΣΤΗΜΙΟ
DERBY

Univer-
sity of
Derby

Το Πανεπιστήμιο του Derby είναι ένα σχετικά νέο και ταχύτατα ανερχόμενο ανώτατο βρετανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο έχει την έδρα του στην πόλη του Derby, πρωτεύουσα της κομητείας Derbyshire, στην κεντρική Αγγλία. Σήμερα κατατάσσεται ανάμεσα στο 5% των καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου, σύμφωνα με τον πίνακα του Times Higher Education 2019 (THE) και στα 26 πρώτα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βρετανίας σύμφωνα με το Guardian University Guide 2020. Η Σχολή Βακαλό συνεργάζεται από το 1996 με το βρετανικό Πανεπιστήμιο, που επικυρώνει τα τριετή προγράμματά της ως ισότιμα προγραμμάτων Bachelor of Arts, και τα μεταπτυχιακά προγράμματα ως ισότιμα προγραμμάτων Master of Arts.


ΣΚΟΠΟΣ
ΤΗΣ ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο σκοπός της συνεργασίας μια ελληνικής ιδιωτικής σχολής με ένα ξένο κρατικό πανεπιστήμιο αποσκοπεί κυρίως στην επίσημη επικύρωση του επιπέδου των σπουδών που παρέχει η σχολή από ένα θεσμικό φορέα ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και στην κατοχύρωση του αποφοίτου στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και στην παγκόσμια αγορά εργασίας.
Η επικύρωση των σπουδών της Σχολής Βακαλό από το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο του Derby, που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίων Bachelor of Arts (Honours) και Master of Arts, πιστοποιεί αυτόματα ότι οι σπουδές αυτές είναι του ιδίου επιπέδου με τις αντίστοιχες σπουδές του ανώτατου βρετανικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Με αυτή την έννοια, οι κάτοχοι των πτυχίων Bachelor και Master διαθέτουν το ίδιο τυπικό προσόν που διαθέτουν οι απόφοιτοι ενός βρετανικού πανεπιστημίου. Η επικύρωση αυτή σημαίνει ότι στο κύρος της Σχολής Βακαλό προστίθεται το κύρος του ξένου ιδρύματος και η διεθνής αναγνωρισιμότητά του.


Η ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΙ-
ΚΥΡΩΣΗΣ

Δεδομένου ότι όλα τα βρετανικά πανεπιστήμια απονέμουν πτυχία εγκεκριμένα από το Συμβούλιο Πιστοποίησης Ποιότητας (QAA) του Υπουργείου Παιδείας της Μ. Βρετανίας, η επικύρωση των σπουδών της Σχολής Βακαλό σημαίνει, επιπλέον, άμεση αναγνώριση από το βρετανικό κράτος, καθιστώντας τα απονεμόμενα πτυχία έγκυρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχυρά σε ένα διεθνές περιβάλλον.
Οι κάτοχοι των πτυχίων έχουν στα χέρια τους ένα αποδεικτικό στοιχείο το οποίο πιστοποιεί τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που απέκτησαν στη διάρκεια σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου. Με άλλα λόγια, διαθέτουν ένα σημαντικό τυπικό προσόν που πιστοποιεί τις ουσιαστικές δυνατότητές τους, εκτιμάται στην Ελλάδα και διεθνώς, και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της παγκοσμιοποίησης.
Παράλληλα, οι κάτοχοι του πτυχίου Bachelor of Arts έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο είτε στης Σχολή Βακαλό είτε σε ξένα πανεπιστήμια, θέτοντας ακόμη υψηλότερους στόχους στην περαιτέρω σταδιοδρομία τους, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή. Αντίστοιχα, οι κάτοχοι του πτυχίου Master of Arts είναι σε θέση να ακολουθήσουν σπουδές ερευνητικού επιπέδου (PhD, κ.ά.)


ΙΔΙΑΙΤΕ-
ΡΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι συνεργασίες ελληνικών κολλεγίων με ξένα πανεπιστήμια έχουν κατά κανόνα τη μορφή του franchising, δηλαδή της μεταφοράς και «πώλησης» ενός έτοιμου προγράμματος ξένου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Ελλάδα. Το καθεστώς αυτό, εκτός από την άνιση σχέση της ελληνικής σχολής με το ξένο ίδρυμα, έχει ως συνέπεια τα παρεχόμενα προγράμματα να μην είναι οργανωμένα και σταθμισμένα με βάση την ελληνική πραγματικότητα, ούτε να μπορούν να εξελιχτούν με ευέλικτο τρόπο.

Η Σχολή Βακαλό, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της αυτονομίας της και την αποφυγή ουσιαστικών παρεμβάσεων από την πλευρά του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου, απέρριψε εξ αρχής την ιδέα του franchising, και έθεσε ως βασικό όρο της συνεργασίας την αποδοχή και πιστοποίηση του προγράμματός της «ως έχει». Με άλλα λόγια, η Σχολή διατηρεί την πλήρη κυριότητα και ευθύνη για την εκπαιδευτική διεύθυνση και τον έλεγχο του προγράμματος σπουδών, καθώς και για την τήρηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής στάθμης της.

Η συνεργασία της Σχολής με το Πανεπιστήμιο του Derby εγκαινιάστηκε με το Συμφωνητικό Επικύρωσης (Validation Document) το 1996 και την υπογραφή της τελικής σύμβασης το 1998. Με τη συμφωνία αυτή το Πανεπιστήμιο του Derby επικύρωσε τα ήδη ισχύοντα τριετή προγράμματα της Σχολής στους τομείς της Γραφιστικής και της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικού Χώρου ως ισότιμα των αντίστοιχων δικών του προγραμμάτων Bachelor of Arts, επικύρωση η οποία συμπεριέλαβε το 2000 και τα μεταπτυχιακά προγράμματα στις δύο ειδικότητες ως ισότιμα του Master of Arts.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η σχέση της Σχολής με το βρετανικό Πανεπιστήμιο φάνηκε από πολύ νωρίς ότι μπορούσε να ξεπεράσει το πλαίσιο που έθετε μια τυπική συμφωνία, και να αναπτυχτεί στο επίπεδο της ουσιαστικής επαφής με σκοπό τη δημιουργική επικοινωνία και συνεργασία. Η Διεύθυνση, οι υπεύθυνοι και το προσωπικό της Βακαλό βρήκαν στους βρετανούς συναδέλφους τους άτομα με τα οποία όχι απλώς μπορούν να συνομιλήσουν σε μια κοινή, ισότιμη βάση, αλλά και να μοιραστούν κοινές ανησυχίες, προβληματισμούς και ιδέες. 


ΤΟ ΝΟΗΜΑ
ΤΟΥ ΕΞΩ-
ΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Η συνεργασία της Σχολής Βακαλό με το Πανεπιστήμιο του Derby και η από μέρους του δεύτερου απονομή των πανεπιστημιακών τίτλων έχει ως άμεση συνέπεια την ένταξη της Σχολής σε ένα σύστημα ελέγχων τόσο από την πλευρά του Πανεπιστημίου όσο και από ανεξάρτητες αρχές του βρετανικού κράτους. Αυτοί οι συστηματικοί έλεγχοι δεν αντιβαίνουν στην αυτονομία που έχει διασφαλίσει η Σχολή μέσω της συμφωνίας συνεργασίας. Αντίθετα, έρχονται να επικυρώσουν με ουσιαστικό και θεσμικό τρόπο την ποιότητα και το επίπεδο των σπουδών που παρέχει. Η τήρηση των κριτηρίων του πανεπιστημιακού επιπέδου των προγραμμάτων ελέγχεται δύο φορές το χρόνο από επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της Σχολής Art and Design του Derby, δύο ανεξάρτητοι εξεταστές (ένας από βρετανικό και ένας από ελληνικό Α.Ε.Ι.) και μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Συμφωνητικό και καθορίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών της Σχολής.
Συγχρόνως, η συνεργασία του Πανεπιστημίου του Derby με τη Σχολή ελέγχεται σε τακτά διαστήματα ως προς την τήρηση των απαραίτητων προϋποθέσεων από το Συμβούλιο Πιστοποίησης Ποιότητας (Quality Assurance Agency, QAA) του βρετανικού Υπουργείου Παιδείας.