ΠΑΝΕΠΙ
ΣΤΗΜΙΟ
DERBY

Univer-
sity of
Derby

Η Σχολή Βακαλό συνεργάζεται από το 1996 με το βρετανικό Πανεπιστήμιο, που επικυρώνει τα τριετή προγράμματά της ως ισότιμα προγραμμάτων Bachelor of Arts, και τα μεταπτυχιακά προγράμματα ως ισότιμα προγραμμάτων Master of Arts. Το Πανεπιστήμιο του Derby είναι ένα ταχύτατα ανερχόμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο έχει την έδρα του στην πόλη του Derby, πρωτεύουσα της κομητείας Derbyshire, στην κεντρική Αγγλία. 
Σήμερα κατατάσσεται ανάμεσα στο 5% των καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου, σύμφωνα με τον πίνακα του Times Higher Education 2019 (THE) και στα 26 πρώτα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βρετανίας σύμφωνα με το Guardian University Guide 2020. 


ΣΚΟΠΟΣ
ΤΗΣ ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο σκοπός της συνεργασίας μια ελληνικής ιδιωτικής σχολής με ένα ξένο κρατικό πανεπιστήμιο αποσκοπεί κυρίως στην επίσημη επικύρωση του επιπέδου των σπουδών που παρέχει η σχολή από ένα θεσμικό φορέα ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και στην κατοχύρωση του αποφοίτου στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και στην παγκόσμια αγορά εργασίας.
Η επικύρωση των σπουδών της Σχολής Βακαλό από το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο του Derby, που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίων Bachelor of Arts (Honours) και Master of Arts, πιστοποιεί αυτόματα ότι οι σπουδές αυτές είναι του ιδίου επιπέδου με τις αντίστοιχες σπουδές του ανώτατου βρετανικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Με αυτή την έννοια, οι κάτοχοι των πτυχίων Bachelor και Master διαθέτουν το ίδιο τυπικό προσόν που διαθέτουν οι απόφοιτοι ενός βρετανικού πανεπιστημίου. Η επικύρωση αυτή σημαίνει ότι στο κύρος της Σχολής Βακαλό προστίθεται το κύρος του ξένου ιδρύματος και η διεθνής αναγνωρισιμότητά του.


Η ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΙ-
ΚΥΡΩΣΗΣ

Δεδομένου ότι όλα τα βρετανικά πανεπιστήμια απονέμουν πτυχία εγκεκριμένα από το Συμβούλιο Πιστοποίησης Ποιότητας (QAA) του Υπουργείου Παιδείας της Μ. Βρετανίας, η επικύρωση των σπουδών της Σχολής Βακαλό σημαίνει, επιπλέον, άμεση αναγνώριση από το βρετανικό κράτος, καθιστώντας τα απονεμόμενα πτυχία έγκυρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχυρά σε ένα διεθνές περιβάλλον.
Οι κάτοχοι των πτυχίων έχουν στα χέρια τους ένα αποδεικτικό στοιχείο το οποίο πιστοποιεί τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που απέκτησαν στη διάρκεια σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου. Με άλλα λόγια, διαθέτουν ένα σημαντικό τυπικό προσόν που πιστοποιεί τις ουσιαστικές δυνατότητές τους, εκτιμάται στην Ελλάδα και διεθνώς, και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της παγκοσμιοποίησης.
Παράλληλα, οι κάτοχοι του πτυχίου Bachelor of Arts έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο είτε στης Σχολή Βακαλό είτε σε ξένα πανεπιστήμια, θέτοντας ακόμη υψηλότερους στόχους στην περαιτέρω σταδιοδρομία τους, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή. Αντίστοιχα, οι κάτοχοι του πτυχίου Master of Arts είναι σε θέση να ακολουθήσουν σπουδές ερευνητικού επιπέδου (PhD, κ.ά.)