MASTER
OF ARTS

Η ΑΡΧΗ
ΤΗΣ
ΕΞΕΙΔΙ-
ΚΕΥΣΗΣ

Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών (Bachelor) έχουν συντελεσθεί οι κατακτήσεις  ενός μεγάλου εύρους ακαδημαϊκών γνώσεων και έρχεται η στιγμή αυτές οι γνώσεις και κατακτήσεις να προχωρήσουν σε βάθος (Master).  Η πρωτοτυπία της ιδέας, η αυθεντικότητα της πρότασης, η θεωρητική πλαισίωση, η τεχνική εκτέλεση και ο συνδυασμός εννοιολογικών,  λειτουργικών και αισθητικών αναζητήσεων χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις σπουδές αυτού του επιπέδου, που  συχνά γεφυρώνει την απόσταση ανάμεσα στις προσωπικές αναζητήσεις και τα συλλογικά οράματα.


Υποψήφιοι
Στα προγράμματα Master of Arts γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ανώτατων σχολών καλών ή εφαρμοσμένων τεχνών/design, καθώς και συναφών αντικειμένων (ΜΜΕ, επικοινωνιολογίας, θεατρολογίας, αρχιτεκτονικής, πληροφορικής κ.ά.), της Ελλάδας ή του εξωτερικού. 

Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνουν δεκτοί:
α) Υποψήφιοι που δεν προέρχονται από σχολές design ή σχετικών σπουδών, εφόσον κριθεί ότι έχουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο με προσωπική συνέντευξη σε επιτροπή καθηγητών. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη παρακολούθηση σχετικού υποστηρικτικού τμήματος προετοιμασίας (Εισαγωγικό Σεμινάριο).
β) Υποψήφιοι με πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε κάποιο τομέα του design, οι οποίοι δεν έχουν προηγούμενο πτυχίο ανώτατης σχολής, εφόσον κριθεί ότι έχουν το απαραίτητο μεθοδολογικό και γνωστικό υπόβαθρο, με συνέντευξη και παρουσίαση φακέλου εργασιών σε επιτροπή καθηγητών.

Αίτηση εγγραφής
Αίτηση εγγραφής υποβάλλεται στη Γραμματεία από τα μέσα Ιανουαρίου μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας μπορεί να γίνουν δεκτές αιτήσεις εγγραφής το αργότερο έως τις 22 Οκτωβρίου, κατά την κρίση της Διεύθυνσης, με την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Για την εγγραφή είναι απαραίτητο να κατατεθούν στη Γραμματεία:
1. φωτοτυπία ταυτότητας,
2. δύο φωτογραφίες ταυτότητας,
3. τίτλος προηγούμενων σπουδών (επικυρωμένο αντίγραφο),
4. έντυπο περιγραφής θέματος διπλωματικής εργασίας (δίνεται από τη γραμματεία),
5. το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση των διδάκτρων.

Διαδικασία εισαγωγής
Οι υποψήφιοι έχουν μια πρώτη συνάντηση-συζήτηση με τον/την Υπεύθυνο/η του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και στη συνέχεια υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Κολλεγίου, σε ειδικό έντυπο μαζί με βιογραφικό σημείωμα και φάκελο εργασιών τους (portfolio). Η επιτροπή των καθηγητών εξετάζει την αίτηση και δίνεται απάντηση αποδοχής (ή απόρριψης) στον υποψήφιο εντός μιας εβδομάδος.
Τα μαθήματα ξεκινούν το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Εισαγωγικό Σεμινάριο (προαιρετικό)
Υποψήφιοι που δεν έχουν προηγούμενες σπουδές καλών/εφαρμοσμένων τεχνών, κρίνονται επίσης ως προς την απαιτούμενη γνωστική επάρκεια στην οπτική επικοινωνία ή τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται η παρακολούθηση ενός εκ των δύο εισαγωγικών σεμιναρίων με τίτλο
α) “Βασικές Γνώσεις Οπτικής Επικοινωνίας και Γραφιστικής” και
β) “Βασικές Γνώσεις Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού”,
τα οποία αποσκοπούν στην κάλυψη των γνώσεων που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Οπτικής Επικοινωνίας ή Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού αντίστοιχα.
Όσον αφορά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Digital Design, η κάλυψη γνώσεων δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσω εισαγωγικού σεμιναρίου και προτείνεται η εγγραφή στο μονοετές εργαστήριο Digital Design για μια χρονιά προκειμένου να προετοιμαστεί ο/η υποψήφιος/α με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα εισαγωγικά σεμινάρια πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο από ομάδα καθηγητών ή και διακεκριμένων αποφοίτων, και εποπτεύονται από τους/τις Υπεύθυνους/ες των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.
Με την ολοκλήρωσή τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Εφόσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός και εγγραφεί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, το ποσό που καταβλήθηκε για το εισαγωγικό σεμινάριο επιστρέφεται, αφαιρούμενο από την τελευταία δόση των διδάκτρων του Μεταπτυχιακού.

Αναβολή στράτευσης
Οι σπουδαστές του Κολλεγίου, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται αναβολής στράτευσης σύμφωνα με όσα ορίζει η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (νόμοι 3421/13-12-2005, 3978/16-6-2011 και 4278/4-8-2014).

Δίδακτρα
Οι εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 ξεκίνησαν.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Σχολής τηλεφωνικά στο 2106442514 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-17:00, κα Αργυρώ Δοξάκη) ή μέσω e-mail στο info@vakalo.gr για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκπτωτική πολιτική που αφορά τις 5 πρώτες εγγραφές κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος. 

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε έως 13 μηνιαίες δόσεις για τα full-time προγράμματα και σε 20 μηνιαίες δόσεις για τα part-time προγράμματα.
Για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων ισχύει επιπλέον έκπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε  στο 2106442514 ή στο info@vakalo.gr.