ΔΙΑΔΙ
ΚΤΥΑΚΗ
ΠΛΑΤ
ΦΟΡΜΑ

ONLINE
ΥΠΟ-
ΣΤΗΡΙΞΗ

Πιστή στην ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της και στην αρχή της ζωντανής μαθησιακής διαδικασίας, η Σχολή Βακαλό αποφεύγει να ενσωματώσει στη λειτουργία της τεχνικές και διαδικασίες που εξυπηρετούν μια «εξ αποστάσεως» εκπαίδευση. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει άρνηση της τεχνολογίας εκεί όπου μπορεί να διαδραματίσει πραγματικά θετικό ρόλο και να διευκολύνει την άμεση, προσωπική επαφή διδασκόντων και διδασκομένων.


Οι σπουδαστές, με την εισαγωγή τους στη Σχολή, εγγράφονται στην διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα «Online Student Resource Centre» (OSRC), η οποία δίνει τη δυνατότητα της εύκολης και γρήγορης παροχής εκπαιδευτικού υλικού, της έγκαιρης ενημέρωσης για έκτακτες δραστηριότητες, ανακοινώσεις, κ.ά., ενώ συγχρόνως παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον επικοινωνίας σπουδαστών και καθηγητών εκτός του τυπικού ωραρίου διδασκαλίας.

Το OSRC περιλαμβάνει επιμέρους σελίδες για κάθε μάθημα του προγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται βασικές πληροφορίες (αντικείμενο, σκοπός, πρόγραμμα, ημερομηνίες παραδόσεων), παρέχεται υλικό απαραίτητο σε εργασίες και αναρτώνται ανακοινώσεις των καθηγητών. Επίσης, σε ειδική σελίδα οι σπουδαστές μπορούν να βρουν σε ψηφιακά μορφή τους κανονισμούς της Σχολής, καθώς και ταξινομημένους καταλόγους των βιβλίων της Βιβλιοθήκης.