Οπτική Ταυτότητα
(Branding)

Το branding και η οπτική ταυτότητα αποτελούν βασικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο digital designer, τόσο στο πλαίσιο της εργασίας του όσο και από την άποψη της αυτοπροβολής του. Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση του ρόλου και της επικοινωνιακής σημασίας του “brand”, και εμβαθύνει στους κανόνες και τις μεθόδους σχεδιασμού της οπτικής ταυτότητας (σήμα, λογότυπο, στυλ) και των εφαρμογών της, ιδιαίτερα στις συνθήκες και τις απαιτήσεις του ψηφιακού περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι σπουδαστές καλούνται να μελετήσουν και να σχεδιάσουν το προσωπικό τους “brand”.


Οπτική Ταυτότητα (Branding)

ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Οπτική Ταυτότητα (Branding)

ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ