Εφαρμογές Κινητών
Συσκευών

Το μάθημα “Εφαρμογές Κινητών Συσκευών” εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές αρχές σχεδιασμού εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, tablets, wearables, κ.ά., τους εκπαιδεύει στη μελέτη και στο σχεδιασμό “σεναρίων” και πρότυπων χρηστών (personas) με στόχο την ενίσχυση της δομής της πληροφορίας, ενώ παράλληλα τους εξοικειώνει με το σχεδιασμό icons. Απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας για λήψη σχεδιαστικών αποφάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη, του προϊόντος και των τελικών χρηστών (UX). Στο μάθημα εξετάζονται αναλυτικά τα βασικά στοιχεία του διαδραστικού design, δηλαδή η δομή της πληροφορίας (information architecture), ο σχεδιασμός αλληλεπίδρασης (interaction design) και το user interface (UI), ενώ συγχρόνως μελετώνται πρακτικοί τρόποι εφαρμογής τους σε διάφορα “σενάρια” και για όλες τις πιθανές οθόνες (cross screen).


Εφαρμογές Κινητών Συσκευών

ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Εφαρμογές Κινητών Συσκευών

ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ